سحر گرامیان فر

سحر گرامیان فر

کارشناسی ارشد صنایع غذایی میکروبیولوژی

۲ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد صنایع غذایی میکروبیولوژی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات