رضا کثیرلو

رضا کثیرلو

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی آموزش

۶ارتباط ۱مهارت
زنجان | خدابنده
کارمند اداری
موسسات زبان پردیس و ارمان
کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
کارمند اداری
موسسات زبان پردیس و ارمان
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات