مهدی هدایت

مهدی هدایت

دانشجوی حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
کارآموز بازاریابی و تبلیغات
شرکت تبلیغاتی نگاه نو
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
تحصیلات
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد حقوق عمومی
پردیس فارابی دانشگاه تهران قم
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کارآموز بازاریابی و تبلیغات
شرکت تبلیغاتی نگاه نو
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
ارزیاب
موسسه علمی آموزشی قلم چی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
مدرس
آموزشگاه زبان ولیعصر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات