فرشته خوشنام

فرشته خوشنام

دکترا مهندسی کامپیوتر

۰ارتباط ۰مهارت
زنجان | زنجان
دکترا دانشگاه اصفهان
تحصیلات
دانشگاه اصفهان
۱۳۹۴ اکنون
دکترا مهندسی کامپیوتر
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات