فاطمه کریمی

فاطمه کریمی

کارمند اداری

۰ارتباط ۴مهارت
اصفهان | خمینی شهر
منشی اداری و مربی
آموزشگاه کامپیوتر
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تیران
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تیران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
منشی اداری و مربی
آموزشگاه کامپیوتر
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات