برومند نوروزی

برومند نوروزی

دکتری فیزیک کاربردی

۴ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
مدرس
مدرس دانشگاه
دکترا دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۶ اکنون
دکترا فیزیک کاربردی
دانشگاه اصفهان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
مدرس
مدرس دانشگاه
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات