مسعود رزاق زاده

مسعود رزاق زاده

کارشناسی حقوق

۱ارتباط ۲مهارت
اردبیل | اردبیل
موسس و مدیر اجرایی
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد علم و عدل
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
موسس و مدیر اجرایی
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد علم و عدل
در رشته حقوق و آموزش لایحه نویسی و آموزش مشاوره امور قضاییی خانواده فعالیت میکنم
۱۳۹۴ اکنون
مدیریت مشاور
موسسه حقوقی آرتین
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات