عارفه سلامت منش

عارفه سلامت منش

دکترا شیمی آلی

۱۱ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
کارآموز تحقیقات
کربنات سدیم
دکترا دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۳ اکنون
دکترا شیمی آلی
تجارب کاری
۱۳۸۸ - ۱۳۸۸
کارآموز تحقیقات
کربنات سدیم
به مدت دو ماه
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات