ترنم کیائی

ترنم کیائی

دکترا روانشناسی بالینی

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
درمانگر ازدواج و خانواده
درمانگر ترک اعتیاد
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۶ اکنون
دکترا روانشناسی بالینی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
درمانگر ازدواج و خانواده
درمانگر ترک اعتیاد
پروژه‌ها
۱۳۹۲-۰۲
مقاله
کتاب در زمینه اعتیاد
مهارت ها
توضیحات