احسان روان سالار

احسان روان سالار

کاردانی مهندسی عمران

۱۸ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کاردانی دانشگاه تربت حیدریه
تحصیلات
دانشگاه تربت حیدریه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کاردانی مهندسی عمران
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات