روح اله رحیمی

روح اله رحیمی

دکترا معماری

۴ارتباط ۱مهارت
مازندران | بابل
هیات علمی
طرح و نظارت
دکترا دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۳ اکنون
دکترا معماری
تجارب کاری
۱۳۸۵ اکنون
هیات علمی
طرح و نظارت
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات