مسعود احمدی

مسعود احمدی

کارشناسی علوم اجتماعی

۱۳ارتباط ۴مهارت
فارس | مرودشت
عضو هیئت تحریریه
سایت خبری مرودشتنا
کارشناسی دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی جامعه شناسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
اهل قلم
خانه کتاب
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
عضو هیئت تحریریه
سایت خبری مرودشتنا
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
یزد
اداره پست مرکزی یزد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مطالعات اجتماعی بافت تاریخی
میراث فرهنگی یزد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
مرودشت
میراث فرهنگی فارس
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۴
کتاب پیاده مداری مسیرهای گردشگری شهری
سرو دانا
کتاب تک نگاری روستای جلیان
سرو دانا
مهارت ها
| ۴نفر
محمد پاکزادSamin Rezayi
| ۴نفر
محمد پاکزادSamin Rezayi
| ۳نفر
محمد پاکزاد
| ۳نفر
محمد پاکزاد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات