در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Responsive Web Design را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Responsive Web Design را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Responsive Web Design را بصورت مبتدی و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Responsive Web Design را بصورت متوسط و حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Responsive Web Design را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۴۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۳%
کاربران منتخب