مسلم محسن بیگی

مسلم محسن بیگی

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

۱۰ارتباط ۱مهارت
کرمان | زرند
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات