مسعود براوی عظیم

مسعود براوی عظیم

کارشناسی ارشد حسابداری

۱ارتباط ۳مهارت
گلستان | گرگان
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم جرجانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم جرجانی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
مهارت ها
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات