در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا نرم افزار های حسابداری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نرم افزار های حسابداری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند نرم افزار های حسابداری را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند نرم افزار های حسابداری را بصورت متوسط و حدود ۳۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند نرم افزار های حسابداری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰۰ عضو ۲۰%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۳۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۵۲%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۴۸%
کاربران منتخب