در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا حسابداری مالی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که حسابداری مالی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند حسابداری مالی را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند حسابداری مالی را بصورت متوسط و حدود ۴۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند حسابداری مالی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۱۳%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۴۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۶۰%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۴۰%
کاربران منتخب