مهناز پوراسدی

مهناز پوراسدی

کارشناسی حسابداری

۴۱ارتباط ۶مهارت
خوزستان | اهواز
حسابدار
شرکت حسابداری ومالی رافکو
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
-
دیپلم حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
حسابدار
شرکت حسابداری ومالی رافکو
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
حسابدار
شرکت پیمانکاری شایان پرمایون
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
صندوقدار
پیتزاچی چی نی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
حسابدار
پخش موادغذایی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
اظهارنامه عملکرد ارزش افزوده معاملات فصلی TTMS تحریر دفاتر و......رایانه کاردرجه 1 و 2