شهرزاد اسدبیگی

شهرزاد اسدبیگی

کارمند حسابداری در تولیدی ثبت فاکتورهای خریدو فروش و انبارگردانی

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارمند حسابداری
تولیدی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران(دکتر شریعتی)
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارمند حسابداری
تولیدی
پروژه‌ها
۱۳۹۷
سیستم حسابداری براساس استانداردهای حسابداری
درجه کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات