رضا داودی

رضا داودی

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
فروشنده
پخش سراسری داروئی
کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری
تحصیلات
دانشگاه حکیم سبزواری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
دوره های بادی لنگوئیچ
رهاورد
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
فروشنده
پخش سراسری داروئی
۱۳۹۶ اکنون
سرپرست انبار
پخش سراسری داروئی
پروژه‌ها
۱۳۹۱-۰۱
سبک سازی بتن حجیم
اصول سرپرستی در کارگاه های جزء
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات