مونا نصیری

مونا نصیری

کارشناسی ارشد ریاضی محض

۲ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد ریاضی محض
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات