مجید حاجیان

مجید حاجیان

دکتری ریاضی کاربردی

۹۵ارتباط ۳مهارت
اصفهان | خمینی شهر
کارمند
شهرداری اصفهان
دکترا دانشگاه صنعتی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
دکترا ریاضی کاربردی
کارشناسی ریاضی محض -کارشناسی ارشد رمز
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارمند
شهرداری اصفهان
پروژه‌ها
Trees and Unicyclic Graphs with Large Fair Domination Number
Fair Domination Number in Cactus Graphs
On the Roman Domination Stable Graphs
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات