قدوس شهنوازی

قدوس شهنوازی

کارشناسی مهندسی عمران عمران

۳ارتباط ۱مهارت
کرمان | بم
کاشناس فنی بخش
بخشداری
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بم
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی مهندسی عمران عمران
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کاردانی مهندسی عمران
-
دیپلم مهندسی عمران راه و ساختمان
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
کاشناس فنی بخش
بخشداری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات