محمدرضا پرتابیان

محمدرضا پرتابیان

کارشناسی حسابداری

۲ارتباط ۹مهارت
کرمان | کرمان
سرپرست مالی و اداری و پشتیبانی
شرکت مدیریت احداث تامین راد یکتا سپهر(نیروگاه گلگهر سیرجان)
کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی حسابداری
معدل 16.81
مدارک و گواهی‌نامه ها
صورت معاملات فصلی
صورت معاملات فصلی
جهاد دانشگاهی
ICDL
ICDL
جهاد دانشگاهی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
جهاد دانشگاهی
نحوه تکمیل کردن اظهارنامه
نحوه تکمیل کردن اظهارنامه
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
جهاد دانشگاهی
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
سرپرست مالی و اداری و پشتیبانی
شرکت مدیریت احداث تامین راد یکتا سپهر(نیروگاه گلگهر سیرجان)
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
کارشناس حسابداری
شرکت مهندسین سازه گستر آریا ساباط
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارشناس حسابداری و حسابرسی
شرکت حسابداری و حسابرسی دیاکو ایرانیان
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کارشناس حسابداری
موسسه خیریه تولدی دوباره
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناس حسابداری و حسابرسی
شرکت حسابداری حسابرسی دیاکو ایرانیان
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات