محمدرضا سیفی

محمدرضا سیفی

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر
آموزش و پرورش
کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان
تحصیلات
دانشگاه کاشان
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی
تجارب کاری
۱۳۸۵ اکنون
مدیر
آموزش و پرورش
مشاورعالی و دستیار اجرایی معاون وزیر و مدیرکل دفتر آموزش و پرورش عشایر کشور
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات