محمدرضا سیفی

محمدرضا سیفی

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی

۲ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر کل
آموزش و پرورش
کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان
تحصیلات
دانشگاه کاشان
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی
تجارب کاری
۱۳۸۵ اکنون
مدیر کل
آموزش و پرورش
مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر کشور
مشاور و دستیار اجرایی معاون وزیر
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات