مجتبی جلیلی

مجتبی جلیلی

کارشناسی حسابداری مالی

۱۶ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
مدیریت شرکت
کانکس ایرانیان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز بوئین زهرا
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز بوئین زهرا
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی حسابداری مالی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیریت شرکت
کانکس ایرانیان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مدیر شعبه وام.نیروی امریه
کمیته امداد
توضیحات
اینجانب ازهوش مدیریتی بالایی بهرمند میباشم.
وعلاقه مند به کار گروهی و نو آوری و کارآفرینی میباشم.
به فضل خدا شرکتی تاسیس نموده‌ایم و در زمینه ساخت کانکس کانتینر ویلایی اداری تجاری .نگهبانی و کمپ های پیش ساخته فعالیت میکنیم.