امید زندی

امید زندی

دفتر فنی و نقشه بردار سازه

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
سرپرست دفتر فنی
اساس
کارشناسی دانشگاه سمنان
تحصیلات
دانشگاه سمنان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی عمران
دانشگاه سراسری سمنان
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
آموزشکده سازمان نقشه برداری
۲۸۸۵
به مدت ۴۰ ساعت
۱۳۹۶
آموزشکده سازمان نقشه برداری
۲۸۶۹
به مدت ۸۰ ساعت
microsoft excel (پیشرفته و مقدماتی)
۱۳۹۵
مجتمع فنی تهران
۴۴۳۷۷۲
در مجموع ۴۸ ساعت
microsoft word
۱۳۹۵
مجتمع فنی تهران
۴۳۰۸۶۴
به مدت ۲۴ ساعت
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
سرپرست دفتر فنی
اساس
پروژه مجتمع تجاری اداری خلیج فارس(پایدار سازی گود-اجرای سازه نگهبان و اجرای اسکلت بتنی)
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات