مجتبی مبارکی

مجتبی مبارکی

کاردانی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع

۱ارتباط ۵مهارت
سمنان | سمنان
استاد برقکار
برق
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای سمنان
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای سمنان
۱۳۹۰ اکنون
کاردانی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
استاد برقکار
برق
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات