در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا سیم پیچی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که سیم پیچی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند سیم پیچی را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند سیم پیچی را بصورت متوسط و حدود ۱۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند سیم پیچی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب