حسین آذر

حسین آذر

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۵مهارت
خراسان رضوی | نیشابور
حسابدار
شرکت خوراک دام
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
حسابدار
شرکت خوراک دام
توضیحات