محسن لیلاج

محسن لیلاج

عکاس و گرافیست

۰ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
گرافیست
بازرگانی فیضی
کارشناسی ارشد مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه سهند
تحصیلات
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه سهند
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد معماری طراحی داخلی
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
گرافیست
بازرگانی فیضی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۷
مدیر بخش بازاریابی و گرافیک
مرکز تبلیغات و واردات طه ران
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
چینی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات