محمد حیدری

محمد حیدری

دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش

۰ارتباط ۷مهارت
یزد | ابرکوه
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی امام جواد (ع)
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی امام جواد (ع)
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
دانشگاه یزد
۱۳۸۷ اکنون
کارشناسی فیزیک
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات