فریبا صیادی

فریبا صیادی

تدریس در دانشگاه

۲ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
تدریس
دانشگاه
دکترا دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
دکترا آب و هوا شناسی
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
تدریس
دانشگاه
۱۳۹۰ اکنون
مدرس
خوزه مقاومتی بسیج خواهران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات