امین زینلی

امین زینلی

مهندس برق

۱ارتباط ۴مهارت
کرمان | شهر بابک
کارمند اتوماسیون اداری
کارافرینان پیشرو کرمان
کارشناسی دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارمند اتوماسیون اداری
کارافرینان پیشرو کرمان
۱۳۹۷ اکنون
سرپرست اجرایی
کارآفرینان پیشرو کرمان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
دستیار سرپرست اجرایی
مسئول برق
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
انباردار
شرکت پیمان مس
پروژه‌ها
۱۳۹۷
پروژه شمع های بتنی نوار تغلیظ مس سرچشمه
سرپرست اجرایی در کارآفرینان پیشرو کرمان
۱۳۹۷
پروژه نوار تغلیظ مس سرچشمه
سرپرست اجرایی در کارآفرینان پیشرو کرمان
۱۳۹۷
پروژه دیوار ضربه زن کارخانه ذوب مس سرچشمه
سرپرست اجرایی در کارآفرینان پیشرو کرمان
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
اتوماسیون اداری
کارمند اتوماسیون اداری در کارافرینان پیشرو کرمان
توضیحات
مسئول شیفت برق و انبار دار و کارمند امور اداری در مجتمع مس سرچشمه