حسن علیزاده

حسن علیزاده

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی

۰ارتباط ۴مهارت
سمنان | سمنان
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
پروژه‌ها
پردازش تصویر
درجه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی از دانشگاه خوارزمی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات