در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا نرم افزار متلب را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نرم افزار متلب را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند نرم افزار متلب را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند نرم افزار متلب را بصورت متوسط و حدود ۱۵ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نرم افزار متلب را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۵۰ عضو ۸%
متوسط بیش از ۱۰۰ عضو ۴۴%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۱۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۶۳%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۳۷%
کاربران منتخب