پیام زمانی

پیام زمانی

دیپلم علوم انسانی

۳ارتباط ۱مهارت
همدان | همدان
منشی اداری
همدانا
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم انسانی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
منشی اداری
همدانا
مهارت ها
| ۱نفر
حسن نظری
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات