حسن نظری

حسن نظری

کارشناس حقوق؛ کارشناس ارشد تاریخ ایران و اسلام

۲۹ارتباط ۲مهارت
همدان | کبودرآهنگ
تدریس دروس علوم انسانی، تدریس خصوصی عربی و ادبیات
دانشگاه پیام نور
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد تاریخ ایران و اسلام
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
تدریس دروس علوم انسانی، تدریس خصوصی عربی و ادبیات
دانشگاه پیام نور
۱۳۸۹ اکنون
پژوهشگر
مرکز افکار سنجی دانشجویان
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات