فرنوش طالبی

فرنوش طالبی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۵ارتباط ۳مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات