حسین طالبی

حسین طالبی

کارشناسی حسابداری

۴ارتباط ۳مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی حسابداری
مهارت ها
| ۴نفر
نسترن سادات یوسفیانزینب زیباییژیلا ابراهیمی
| ۴نفر
نسترن سادات یوسفیانزینب زیباییژیلا ابراهیمی
| ۳نفر
زینب زیباییژیلا ابراهیمی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
حسابدار و حسابرسـ بازرس دفاتر