زیبا امینی پرور

زیبا امینی پرور

کارشناسی معماری معماری

۰ارتباط ۴مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | دهدشت
3D Artist
میراث فرهنگی
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی لیان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی لیان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی معماری معماری
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
3D Artist
میراث فرهنگی
ثبت آثار باستانی در استان بوشهر
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات