در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا AutoCAD Civil 3D را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که AutoCAD Civil 3D را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند AutoCAD Civil 3D را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند AutoCAD Civil 3D را بصورت متوسط و حدود ۳۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند AutoCAD Civil 3D را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۳%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۳۷%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۷۵%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب