محمدرضا منافی

محمدرضا منافی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۴۴ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
دستیار انبار
شرکت طلوع پخش افتاب
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد نقده
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد نقده
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
دستیار انبار
شرکت طلوع پخش افتاب
مهارت ها
| ۲۵نفر
mahdi rezazadehmehdi rezaeiمیلاد حامدمقدمآرسو آرسوسمیه رازانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات