ساناز محمدی

ساناز محمدی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی بیو مکانیک

۰ارتباط ۱۱مهارت
خوزستان | دزفول
مدرس دانشگاه
دانشگاه آزاد دزفول
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد تربیت بدنی بیو مکانیک
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدرس دانشگاه
دانشگاه آزاد دزفول
۱۳۹۳ اکنون
مدرس دانشگاه
دانشگاه سما دزفول
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
سرپرست تیم فوتسال شهرداری دزفول
شهردار دزفول
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
مربی شنا
استخر زمزم پایگاه هوایی دزفول
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
نجات غریق
استخر زمزم پایگاه هوایی دزفول
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات