دیوید بکهام

دیوید بکهام

حسابداری

۷ارتباط ۲مهارت
سمنان | سمنان
کارشناسی ارشد دانشگاه اراک
تحصیلات
دانشگاه اراک
۱۳۸۹ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
مهارت ها
زبان ها
فرانسه | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات