دیوید بکهام

دیوید بکهام

مهندسی

۱۱ارتباط ۲مهارت
سمنان | سمنان
کارشناس
شرکت گاز استان
کارشناسی ارشد دانشگاه اراک
تحصیلات
دانشگاه اراک
۱۳۸۹ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
کارشناس
شرکت گاز استان
مهارت ها
زبان ها
آلمانی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات