حسین میرزایی

حسین میرزایی

کارشناسی حسابداری

۵ارتباط ۱مهارت
همدان | ملایر
حسابدار حقوقی
نمایندگی سایپا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
حسابدار حقوقی
نمایندگی سایپا
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات