حسن ناصری کریموند

حسن ناصری کریموند

کارشناس کنترل کیفیت

۱ارتباط ۸مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناس کنترل کیفیت
شرکت کیسون
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اروندان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اروندان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
مدارک و گواهی‌نامه ها
NDT (mt,vt,pt) h
NDT (mt,vt,pt) h
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
بازرس جوش
خانه مهندسان جوان اهواز
Solidworks
Solidworks
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
کارشناس کنترل کیفیت
شرکت کیسون
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
تکنیسین کنترل کیفیت
پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات