علی خداویردی

علی خداویردی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

۱۰ارتباط ۱مهارت
کردستان | بیجار
کارمند ثبت نام
سازمان سنجش
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز رشت
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز رشت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
تجارب کاری
۱۳۸۱ - ۱۳۸۴
کارمند ثبت نام
سازمان سنجش
مهارت ها
زبان ها
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
شاعر