مهران تقدمی

مهران تقدمی

creator

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارشناس فروش
شرکت صنایع غذایی آماده لذیذ
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارشناس فروش
شرکت صنایع غذایی آماده لذیذ
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
دوره کامل زبان انگایسی در کانون زبان ایران
دوره کامل مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار mspوprimavera
دوره کاملicdl
توضیحات