لیلی حیدرزاده

لیلی حیدرزاده

کارشناسی ژئومورفولوژی جغرافیای طبیعی

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | ماهدشت
کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی ژئومورفولوژی جغرافیای طبیعی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات